Державне підприємство «Національний академічний театр  російської драми імені Лесі Українки»

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішенням Комітету з конкурсних торгів

 

від  20 травня   2015 року

 

 

Голова Комітету з конкурсних торгів

 

                                            Б.Й.Рябін

                                                                                м.п. 

 

КОНКУРСНІ ТОРГИ

 

на закупівлю

Послуг, пов’язаних з закладами культурно-мистецької призначеності

код 90.04.1

 

Послуги, пов’язані з закладами культурно-мистецької призначеності, код 90.04.10-00.00

 

 (Послуги з реалізації театральних квитків агентствами)

 

5 лотів

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ

 

 


I. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації  конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (Далі –  Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом 

2. Інформація про замовника торгів 

 

повне найменування 

Державне підприємство «Національний академічний театр  російської драми імені Лесі Українки»

місцезнаходження 

01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 5

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 

-          Даниленко Олена Петрівна, начальник служби, секретар комітету з конкурсних торгів;  м. Київ, вул. Пушкінська,17, Дирекція, кабінет № 68; тел/ факс: (044) 288 –31–99;  

 E-mail: odanylenko@ukr.net

 

3. Інформація про предмет закупівлі 

 

найменування предмета закупівлі 

Послуги, пов’язані з закладами культурно-мистецької призначеності, код 90.04.1

(90.04.10-00.00 Послуги, пов’язані з закладами культурно-мистецької призначеності)

 

вид предмета закупівлі 

Послуга

місце, кількість, обсяг надання послуг

Місце надання послуг: за адресою Переможця.

Послуги з реалізації театральних квитків агентствами, 5 лотів:

Лот 1 - реалізація театральних квитків агентствами 40000 шт.

Лот 2 - реалізація театральних квитків агентствами 15000 шт.

Лот 3 - реалізація театральних квитків агентствами 10000 шт.

Лот 4 - реалізація театральних квитків агентствами 10000 шт.

Лот 5 - реалізація театральних квитків агентствами 5000 шт.

строк надання послуг

серпень 2015 р. - липень 2016 р. (протягом театрального сезону 2015-2016 років)

4. Процедура закупівлі 

Відкриті торги 

5. Недискримінація учасників 

    Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. 

6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 

    Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.7. Інформація про мову, якою повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 

7.1.  Під час проведення процедури закупівлі всі документи, що готуються Замовником, викладаються українською мовою.

7.2. Документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів та готуються безпосередньо Учасником, складаються українською мовою. 

7.3. У разі подання Учасником у складі конкурсної Пропозиції документів (оригіналів або їх копій, завірених Учасником), які було видано іншими установами (організаціями, підприємствами)  та складені іноземною мовою (крім російської), до них додаються  завірені Учасником автентичні переклади документів українською мовою.
 7.4. Документи (оригінали, або їх копії, завірені Учасником), які було видано іншими установами (організаціями, підприємствами) російською мовою можуть бути надані Учасником у складі Пропозиції без перекладу на українську мову.

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 

Фізична /юридична особа  має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів – у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до Замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання.

Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі виявлення у документації конкурсних торгів несуттєвих технічних помилок (помилок друку) Замовник виправляє їх без перенесення строку подання пропозицій конкурсних торгів та розміщує інформацію для учасників на власному веб-сайті www.rusdram.com.ua.

У разі несвоєчасного подання Замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін Замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону  

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

      У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів Замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо звернень.  

     Зазначена інформація оприлюднюється Замовником відповідно до статті 10 Закону  

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів


*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

1.1. Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи Учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою*, у запечатаному конверті. 

Пропозиція конкурсних торгів повинна мати нумерацію сторінок (починаючи з першої) та Реєстр наданих документів (перша сторінка пропозиції) із зазначенням номерів, що відповідають місцезнаходженню документів у Пропозиції.

1.2. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

1.3. Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів  щодо предмета закупівлі в цілому (за п’ятьма лотами), або за окремими лотами.

1.4. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів Учасника процедури закупівля повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

1.5. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів Учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням, копією статуту Учасника або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на підписання документів.

1.6. Копії документів, які подаються Учасником у складі конкурсної пропозиції, мають бути завірені уповноваженою посадовою особою Учасника відповідно до вимог чинного законодавства, а саме: мати напис «згідно з оригіналом», дату, посаду особи, що має право завіряти копії документів, підпис вищезазначеної особи та печатку Учасника*.

 У складі пропозиції Учасник подає документ, що підтверджує право завіряти копії документів Учасника (підтверджується копією Статуту Учасника, оригіналом (або копією) виписки з протоколу засновників, копією наказу про призначення, або надання права завіряти копії документів Учасника або оригіналом довіреності (доручення) тощо).

1.7. Сторінки пропозиції у вигляді оригіналів чи завірених копій документів (завірених підприємствами, установами, що їх видала), виданих Учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами), що являються складовими частинами конкурсної пропозиції Учасника, повинні бути пронумеровані відповідно до реєстру конкурсної пропозиції Учасника. Підпис уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі та відбитки печатки Учасника на цих документах ставити не потрібно.

 1.8. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію та підтверджуються печаткою. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до комітету з конкурсних торгів та підписаних відповідним чином, несе Учасник.

1.9. Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки* Учасника процедури закупівлі.

     На конверті повинно бути зазначено:

 повне найменування та місцезнаходження Замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові для фізичних осіб) Учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, електронна адреса, номери контактних телефонів та ПІБ контактної особи; маркування: «Не відкривати до 11-30  23 червня 2015 року».   

У разі перенесення строку розкриття зазначити нову дату та час.

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів Учасника 

  2.1.Пропозиція конкурсних торгів, яка подається Учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

        документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

       інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, що відповідає Додатку 1 цієї документації;

інформації про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством викладено у пункті 6 цього розділу та Додатку 2 цієї документації..

2.2. Пропозиція конкурсних торгів Учасника складається з урахуванням вимог  п.1.1.  Розділу ІІІ та Додатків 1 та 2 цієї документації. Документ «Ціна пропозиції конкурсних торгів»  складається за формою згідно з Додатком 3  цієї документації.

2.3. У складі пропозиції конкурсних торгів надаються наступні документи:

2.3.1. Реєстр (Зміст) наданих документів (перша сторінка Пропозиції Учасника із зазначенням сторінок, що відповідають місцезнаходженню документів у Пропозиції)

2.3.2 Довідка, складена у довільній формі «Відомості про Учасника» (сторінка Пропозиції Учасника, яка має бути наступною за Реєстром (Змістом).

У довідку обов’язково повинно бути включено:

-  повна та скорочена (за наявністю) назва Учасника.

- керівництво (посада, ПІБ, телефон, факс);

- контактна особа (посада, ПІБ, телефон, факс);

- перелік обслуговуючих банків та рахунків Учасника

- інформація про реквізити банку, за якими буде здійснюватися оплата за договором в разі акцепту

- юридична та фактична адреси Учасника, електронна пошта, телефон, факс);

- перелік службових (посадових) осіб Учасника або представника (представників) Учасника процедури закупівлі (із зазначенням посад та ПІБ), які мають повноваження щодо підпису наступних документів:

 -  пропозиції конкурсних торгів,

-   Договору,

-  завірення копій документів, що входять до складу пропозиції конкурсних торгів.

2.3.3. Конкурсна пропозиція за формою «Ціна Пропозиції конкурсних торгів» відповідно (Додаток № 3 до цієї документації) (сторінка Пропозиції Учасника, яка має бути наступною за Довідкою, що зазначено у п.2.3.2. цього розділу).

2.3.4. Інформація (довіреність)  у довільній формі про службових (посадових) осіб або представника (представників) Учасника процедури закупівлі (із зазначенням посад та ПІБ), що будуть присутніми на процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів та уповноважені на підписання протоколу розкриття конкурсних пропозицій. 

2.3.5. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника процедури закупівлі щодо підпису  документів пропозиції конкурсних торгів (копія документа, що підтверджує повноваження керівника (для юридичних осіб)  чи доручення (або копія) на підпис документів, якщо пропозицію конкурсних торгів підписала інша особа крім керівника).

2.3.6. Документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям, що зазначені у п.6 цього розділу.

2.3.7. Лист, складений у довільній формі, що підтверджує згоду Учасника з  Істотними умовами Договору Замовника (пункт 2 розділу VІ цієї документації), які обов'язково включаються до договору про закупівлю, підписаний уповноваженою посадовою особою Учасника процедури закупівлі.

2.3.8. Лист, складений у довільній формі,  що підтверджує  згоду Учасника на виправлення арифметичних помилок.

2.3.9. Інформація про відповідність пропозиції конкурсних торгів Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником у п.7 цього розділу.

2.3.10. Документальне підтвердження інформації про відповідність Учасника вимогам, що підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі відповідно Додатку 2  цієї документації.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

 

Не вимагається

4. Умови повернення  чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

 

 

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів         є дійсними 

 Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

  - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

 - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів

6. Кваліфікаційні критерії до учасників 

      6.1. Учасник у складі своєї Пропозиції конкурсних торгів для  підтвердженої інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям згідно статті 16 Закону подає наступні документи: 

6.1.1. Для підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази Учасник надає:

-  довідку, складену у довільній формі, яка містить інформацію про наявність в Учасника обладнання та матеріально-технічної бази необхідної для виконання Договору та підтверджує спроможність учасника реалізовувати театральні квитки: Учасник повинен підтвердити технічну можливість підключення до зовнішнього шлюзу електронної Системи продажу квитків Театру(далі – Система), наявність принтерів для друку квитків, відповідних термобланків (бланків), наявність налагоджених каналів продажу квитків (власна база постійних клієнтів, реклама, можливість продажу квитків он-лайн) тощо.

6.1.2. Для підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід Учасник надає:

- Відомості про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, що будуть залучені до виконання Договору (наявність персоналу, що вміє користуватися Системою (виконувати бронювання, друк, реалізацію  квитків тощо).

6.1.3. Для підтвердження наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів Учасник надає:

-  Відомості про виконання аналогічних договорів у період за 2014-2015 р.р. щодо предмету закупівлі за формою:

 

Повне найменування Субєкта,  якого представляв комерційний агент(Замовника)

 Адреса Субєкта,  якого представляв комерційний агент (Замовника), код  ЄДРПОУ,

контактний телефон, ПІБ контакт

ої особи

Предмет договору

Термін договору

-Копії аналогічних договорів на виконання послуг, що є предметом закупівлі. Кількість копій договорів, завірених Учасником, може бути меншою від загальної кількості,  що буде зазначено у Таблиці але не може бути менше ніж 2 (два).

6.1.4. Для підтвердження наявності фінансової спроможності Учасник надає:

-  Копію балансу за 2014 рік з відміткою органу статистики про прийняття документів, завірену Учасником;

-  Копію звіту  про фінансові результати за 2014 рік з відміткою органу статистики про прийняття документів, завірену Учасником;

-  Копію звіту про рух грошових коштів за 2014 рік з відміткою органу статистики про прийняття документів, завірену Учасником;

 -  Для суб’єктів малого підприємництва: Копію Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (Форма 1 – м та форма 2- м або форма 1 – мс та форма 2 – мс) за 2014 рік з відміткою органу статистики про прийняття документів, завірену Учасником;

-  У разі подання Учасником балансу та звітів  органам статистики в електронному вигляді, Учасником надається у складі пропозиції конкурсних торгів копія квитанції про її прийняття, завірена Учасником;

- Довідка (довідки) з обслуговуючого  банку (банків) (перелік яких зазначено у Довідці, яка містить відомості про Учасника)  про відсутність  (наявність)  заборгованості за кредитами, датована не раніше травня 2015 року.

 6.2. Документи, що не передбачені законодавством України для суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються учасниками в складі своєї пропозиції конкурсних торгів (у разі відсутності документів Учасник повинен надати замість нього лист – пояснення з зазначенням підстави не надання документа з посиланням на законодавчі акти).

6.3. Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям.

 

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

 

Наявність у Учасника технічної можливості підключення до електронної он-лайн Системи продажу квитків Театру як Агента з продажу квитків, наявність відповідної матеріально-технічної бази для проведення таких дій, з урахуванням вимог пункту 6.1.1. цього розділу.

Квитки, що друкуються на заходи, повинні мати такий набір реквізитів (узгоджується договором):
- місце проведення заходу (назва закладу або концертного майданчика та його адреса);
- назва заходу, право на відвідування якого дає квиток; 
- дата проведення заходу і час його початку;
- категорія глядацького місця (партер, ложа, балкон, ярус, фан-зона тощо);
- номери ряду і місця (якщо це передбачено категорією місця);
- ціна квитка;
- унiкальний ідентифікатор квитка (кодоване зображення, штрих-код)

8.Інформація про субпідрядника (субпідрядників)

Учасники процедури закупівлі зазначають у пропозиції конкурсних торгів повне найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання , якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю у вигляді довідки у довільній формі.

9. Опис окремої частини предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 

Пропозиція на послугу з реалізації театральних квитків може надаватися  в цілому (на п’ять лотів), або  на окремі  частини (лоти) на вибір учасника.

 

10. Внесення змін   або відкликання пропозиції конкурсних торгів Учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення кінцевого строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані Замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.  

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:  

 

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

Особисто або поштою.

місце подання пропозицій конкурсних торгів 

 Особисто: м. Київ, вул. Пушкінська, 17, Дирекція, кабінет № 68, вн.тел.40-73

Поштова адреса: вул.Б.Хмельницького, 5, м.Київ, 01001

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 

Дата: 23 червня 2015 року.

 Час: 11 год. 00 хв. за київським часом.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали.

На запит Учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. 

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів  

 

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 

м. Київ, вул. Пушкінська, 17, Дирекція, кабінет № 53

 

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

Дата: 23 червня  2015 року.

 Час: 11 год. 30 хв. за київським часом.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність Учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника Учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного Учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та Учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою Замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому Учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. 

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв     та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 

 Замовник має право звернутися до Учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

 Замовник та Учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

 КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється  на основі єдиного критерію – Ціна. Ціни мають бути зазначені з урахуванням витрат на надання відповідної послуги, а також податків, зборів та обов’язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені.  

Методика оцінки

Всі Конкурсні пропозиції, що відповідають вимогам Замовника, розташовуються в рейтингу (списку) по мірі зменшення кількості балів, що було визначено.

   Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається за формулою:

         Б обчисл  = Пminобчисл*100, де

         Б обчисл – обчислювана кількість балів;

         П min – найнижча (мінімальна) загальна вартість пропозиції без врахування ПДВ, що було запропоновано Учасниками ;

         П обчисл – загальна вартість пропозиції без врахування ПДВ,  для якої здійснюється розрахунок.

         100 – максимально можлива кількість балів за критерієм  Ціна”.

        Першою в рейтингу є конкурсна пропозиція, яка набрала найбільшу кількість балів, останньою в рейтингу є конкурсна пропозиція, яка набрала найменшу кількість балів. Відповідно до місцезнаходження в рейтингу, кожній конкурсній пропозиції присвоюється відповідний номер.

    Найбільш економічно вигідною визначається Конкурсна пропозиція, яка у результаті оцінки набрала найбільшу кількість балів та займає перше місце у рейтингу.

   У випадку отримання за результатами оцінки рівних балів, Переможець визначається шляхом голосування членів комітету конкурсних торгів простою більшістю голосів, за участю у голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету конкурсних торгів.

2. Виправлення арифметичних помилок 

2.1. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це Учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

2.2. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними цифрами та словами, сума словами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.  Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку визначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

2.3. Якщо Учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

2.4. У складі конкурсної пропозиції Учасник надає Лист, складений у довільній формі,  що підтверджує  згоду на виправлення арифметичних помилок.

3. Інша інформація 

3.1. Документація конкурсних торгів, зміни до неї, роз’яснення та повідомлення Учасникам додатково оприлюднюються на сайті Замовника www.rusdram.com.ua
3.2. За підробку документів Учасник торгів несе кримінальну відповідальність передбачену Кримінальним Кодексом України.

3.3. Замовник має право звернутись до Учасника торгів або відповідних установ та організацій з метою підтвердження інформації, поданої у складі пропозиції Учасника.

3.4.   Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

3.5. Витрати Учасника, пов’язані з підготовкою, поданням пропозиції конкурсних торгів та укладанням Договору не включаються до ціни пропозиції та не відшкодовуються (в тому числі і в разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

3.6. Документи, що не передбачені законодавством та умовами документації конкурсних торгів для Учасників, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

3.7. Всі документи (крім тих, що не мають терміну дії відповідно чинного законодавства України), що подаються Учасником у складі пропозиції конкурсних торгів, мають бути чинними на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів.

3.8. У разі перенесення дати розкриття, всі документи, що були надані Учасником у складі конкурсної пропозиції, залишаються чинними, якщо вони були дійсними на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, зазначену у оголошенні про проведення торгів.

3.9. З метою запобігання порушень законодавства в сфері державних закупівель, а також для спрощення вивчення, співставлення та оцінки конкурсних пропозицій, учасники вивчивши Технічне завдання (Додаток 1) повинні у складі своєї пропозиції подати документи що підтверджують їх кваліфікацію відповідно до п. 2 та п.6 розділу ІІІ цієї документації  та Додатку 2, та заповнити форму пропозиції конкурсних торгів (Додаток 3).

 

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 

    Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: 1) Учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону та цією документацією;

не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

   Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається Учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 

Замовник відміняє торги у разі:

 відсутності подальшої потреби у закупівлі послуг;

 неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

виявлення факту змови Учасників;

порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

       Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;

 скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення

VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору  

У день визначення Переможця Замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

 Замовник укладає Договір про закупівлю з Учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень Замовника  договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови,          які обов'язково включаються до договору про закупівлю 

2.1.Договір   про  закупівлю  укладається  в  письмовій  формі відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського  кодексу   України та Закону.

2.2. Істотні умови Договору Замовника, які обов’язково включаються до Договору про закупівлю:

2.2.1. Театр  уповноважує Агента отримувати від Покупців кошти за придбані квитки.

Агент розповсюджує квитки на вистави ТЕАТРУ за номіналом їх вартості, зазначеної Театром.

Отримані за результатами реалізації кошти, Агент зобов’язаний сплачувати на поточний рахунок Театру самостійно щотижня, про що складати станом на кінець місяця відповідний акт звіряння взаємних розрахунків та направляти його на адресу Театру не пізніше 3 числа місяця, що йде за звітним разом із сумами кінцевого розрахунку за результатами місяця.

2.2.2. Агент повинен до 3 (третього) банківського дня наступного місяця розрахуватись в повному обсязі за реалізовані квитки попереднього місяця.

За прострочення терміну платежу винна Сторона сплачує на користь іншої Сторони на вимогу останньої пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожен день прострочення протягом всього терміну прострочення, або штраф в розмірі 500,00 грн. за кожен випадок прострочення на вибір Театру.

У випадку прострочення Агентом належних Театру платежів, останній вправі припинити доступ Агента до Системи та обмежити можливість здійснення ним розповсюдження квитків до повного погашення простроченої заборгованості

Агент при продажу квитків Театру бере на себе та несе відповідальність за видачу (вручення, доставку, надання права на отримання квитка у касі Театру тощо) квитків Покупцю (кінцевому споживачу/споживачам) без додаткової оплати Театром.

2.2.3. Агент при цьому є повністю матеріально відповідальним перед Театром за невиконання власних зобов’язань в частині зарахування на користь Театру коштів за реалізовані Покупцям квитки. 

2.2.4. Театр вправі в односторонньому порядку розірвати цей Договір також і за наявності двох і більше скарг на дії Агента при здійснені ним реалізації квитків або наявності претензій щодо якості обслуговування Покупців або наявності інформації про судові справи за участі Агента

2.2.5. Агент зобов’язується забезпечити належне ведення бухгалтерського та податкового обліку  відповідно до положень Податкового кодексу України.

У випадку порушення Агентом законодавчого порядку та умов  видачі, реєстрації податкових накладних, в тому числі, надання Театру податкових накладних, що не зареєстровані в Єдиному Реєстрі податкових накладних, що призвело або може призвести до неможливості віднесення Театром до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням таких послуг у Агента, останній зобов’язується компенсувати Театру відповідні суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням зазначених товарів/послуг та не віднесених до податкового кредиту Театру, в повному обсязі в строки та на умовах, що додатково повідомляються Театром у відповідній вимозі, адресованій Агенту.

Крім того, у випадку застосування до Театру штрафних санкцій зі сторони контролюючих органів у зв’язку із порушенням Агентом своїх зобов’язань відносно порядку та умов видачі, реєстрації податкових накладних, Агент зобов’язується додатково компенсувати Театру суму таких  штрафних санкцій в  повному обсязі в строки та на умовах, що додатково повідомляються Театром у відповідній вимозі, адресованій Агенту.

2.3. У складі пропозиції конкурсних торгів Учасником надається лист, складений у довільній формі, що підтверджує згоду Учасника з  Істотними умовами Договору Замовника(п.2.2. розділу VI Документації).

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

У  разі  письмової  відмови  переможця  торгів   підписати договір  про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з  вини  Учасника  у строк,   визначений   цим   Законом,  Замовник повторно визначає  найбільш економічно  вигідну  пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 

Не вимагається

 

 

 

.

.

 

 


Додаток 1

 

Учасник попереджається, що будь-яке відхилення від цього Технічного завдання призведе до відхилення його пропозиції, як такої, що не відповідає вимогам Замовника.

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю послуг:

«Послуги, пов’язані з закладами культурно-мистецької призначеності», код 90.04.1

(90.04.10-00.00 Послуги, пов’язані з закладами культурно-мистецької призначеності)

(Послуга з реалізації театральних квитків агентствами- 80000 шт.)

КОД  90.04.10-00.00 за  ДК 016:2010

Лот № 1: Реалізація театральних квитків  агентствами 40000 шт.

1.Переможець торгів протягом театрального сезону 2015-2016 років зобов’язується реалізувати не більше 40000 квитків на вистави Театру.

Середня вартість квитка 150 грн.

Відсоток винагороди за фактично продані квитки (оплати послуг) становить:  не більше 12%.

 

Лот № 2: Реалізація театральних квитків агентствами 15000 шт.

Переможець торгів протягом театрального сезону 2015-2016 років зобов’язується реалізувати не більше 15000 квитків на вистави Театру.

Середня вартість квитка 150 грн.

Відсоток винагороди за фактично продані квитки (оплати послуг) становить:  не більше 12%.

 

Лот № 3: Реалізація театральних квитків агентствами 10000 шт.

Переможець торгів протягом театрального сезону 2015-2016 років зобов’язується реалізувати 10000 квитків на вистави Театру.

Середня вартість квитка 150 грн.

Відсоток винагороди за фактично продані квитки (оплати послуг) становить:  не більше 12%.

 

Лот № 4: Реалізація театральних квитків агентствами 10000 шт.

Переможець торгів протягом театрального сезону 2015-2016 років зобов’язується реалізувати 10000 квитків на вистави Театру. Середня вартість квитка 150 грн.

Відсоток винагороди за фактично продані квитки (оплати послуг) становить:  не більше 12%.

 

Лот № 5: Реалізація театральних квитків агентствами 5000 шт.

Переможець торгів протягом театрального сезону 2015-2016 років зобов’язується реалізувати 5000 квитків на вистави Театру. Середня вартість квитка 150 грн.

Відсоток винагороди за фактично продані квитки (оплати послуг) становить:  не більше 12%.


Додаток  2

Документи  для підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови Учаснику в участі у процедурі закупівлі на підставі статті 17 Закону

Вимоги запиту цінових пропозицій Замовника

Перелік необхідних документів та інформації щодо відсутності підстав для відмови Учаснику в участі у процедурі закупівлі.

1. Документи, що відповідають вимогам, встановленим статтею 17 Закону

1.1. На виконання п.1 ч.1. ст. 17 Закону Учасник надає Гарантійний лист у довільній формі щодо відсутності намірів  надання винагороди у будь-якій формі посадовій особі Замовника з метою впливу на прийняття рішення по визначенню переможців процедури закупівлі.

1.2. На виконання п.11 ч.1. ст. 17 Закону Учасник (юридична особа) (до створення відповідного розділу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, що здійснили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення) надає Гарантійний лист у довільній формі щодо відсутності вчинених ним  корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, а також, довідку у довільній формі про наявність антикорупційної програми та уповноваженого по антикорупційній програмі юридичної особи у відповідності з пунктом 2 частини 2 статті 62 Закону України «Про запобігання корупції» та копію документу, що підтверджує затвердження антикорупційної програми Учасника.

1.3. На виконання п.2 ч.1. ст. 17 Закону Учасник надає  Оригінал  документу виданого Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України, про відсутність службових (посадових) осіб Учасника, яких уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (уповноважених на підпис Пропозиції запиту цінових пропозицій, підпис Договору про закупівлю, уповноважених бути присутніми на процедурі розкриття пропозицій та на підпис протоколу розкриття тощо), фізичну особу, яка є Учасником, в Єдиній базі даних осіб, які вчинили корупційні правопорушення, датований не раніше травня 2015 р.

Зазначений документ надається на кожну уповноважену особу.

1.4. На виконання п.3 ч.1. ст. 17 Закону Учасник  надає довідку у довільній формі, що Учасник протягом останніх трьох років не притягався до відповідальності за порушення у вигляді здійснення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються викривлення результатів торгів.

1.5. На виконання п.4 ч.1. ст. 17 Закону  Учасник надає  документ про те, що фізична особа, яка уповноважена Учасником – фізичною особою представляти її інтереси під час проведення процедури закупівлі (на підпис Пропозиції конкурсних торгів, підпис Договору про закупівлю, уповноважених бути присутніми на процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів та на підпис протоколу розкриття тощо) не була засуджена за злочин, здійснений в корисливих цілях, до кримінальної відповідальності не притягалась, засудженою (за кримінальними справами) не значиться та в розшуку не перебуває, датований не раніше травня 2015 р., виданий  відповідним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України.

 1.6. На виконання п.5 ч.1. ст. 17 Закону Учасник надає документ про те, що службова (посадова) особа учасника, яка уповноважена Учасником представляти її інтереси під час проведення процедури закупівлі (на підпис Пропозиції конкурсних торгів, підпис Договору про закупівлю, уповноважених бути присутніми на процедурі розкриття пропозицій  конкурсних торгів та на підпис протоколу розкриття тощо) не була засуджена за злочин, здійснений в корисливих цілях, до кримінальної відповідальності не притягалась, засудженою (за кримінальними справами) не значиться та в розшуку не перебуває, датований не раніше травня 2015 р., виданий віповідним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначений документ надається на кожну уповноважену особу.

1.7. На виконання п.6 ч.1 ст. 17 Закону Учасник надає:

Довідку, складену в довільній формі, що містить інформацію про службових (посадових)  осіб Учасника (юридичної особи), уповноважених здійснювати від імені Учасника юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільно-правових відносин, а також про членів сім’ї таких службових (посадових) осіб  у розумінні п. 19 ч.1 ст.1 Закону.

-   Довідку, складену в довільній формі, що містить інформацію про Учасника - фізичну особу та про членів її сім’ї за наявності в них контролю за платником податків у розумінні п. 19 ч.1 ст.1 Закону.

1.8. На виконання п.7  ч.1  ст.17 Закону  Учасник надає документ, що підтверджує відсутність Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, а саме: інформаційну довідку, яка надається безоплатно в електронній формі за он-лайн запитом юридичної або фізичної особи про видачу довідки з Єдиного реєстру підприємств у відповідності до наказу Міністерства юстиції України від 27.03.2015  № 441/5  «Про затвердження Змін до Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство»,   видану не раніше травня 2015 року та завірену Учасником.

 

1.9. На виконання п.1  ч.2  ст.17 Закону Учасник надає  оригінал або нотаріально завірену копію Довідки з територіальних органів податкової інспекції про відсутність заборгованості по сплаті податків та зборів (обов'язкових платежів), дійсну на день розкриття пропозиції.

1.10. На виконання п. 2 ч.2 ст.17 Закону Учасник надає:

  - копію Статуту зі змінами (у разі їх наявності), або іншого установчого документу, завірену Учасником;

- оригінал (або копію завірену Учасником) Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, або копія свідоцтва про державну реєстрацію завірені Учасником.

- копія довідки з органів статистики ЄДРПОУ, завірена Учасником (за наявності).

1.11. На виконання п. 3 ч.2 ст.17 Закону Учасник надає оригінал (або копію завірену Учасником) Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. У Витягу повинна бути інформація про місцезнаходження реєстраційної справи (або місце проживання Учасника – фізичної особи – підприємця) для підтвердження, що Учасника не зареєстровано в офшорних зонах.

Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають  вимогам, встановленим статтею 17 Закону та за відсутності інших, передбачених Законом, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.

 


Додаток 3

 

 

форма «ЦІНА пропозиціЇ конкурсних торгів»

(подається Учасником на фірмовому бланку)

 

       Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю послуг «Послуги, пов’язані з закладами культурно-мистецької призначеності», КОД  90.04.1 за  ДК 016:2010 (90.04.10-00.00 Послуги, пов’язані з закладами культурно-мистецької призначеності)

згідно з технічним завданням Замовника торгів за лотом (лотами) _____.

        Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічне завдання (надалі ТЗ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника  протягом театрального сезону 2015-2016 років за наступними цінами:

 

лоту

Найменування лоту*

Кількість

квитків

Загальна вартість проданих квитки, грн.

Відсоток винагороди

%

Сума винагороди,

 грн.

1

Реалізація театральних квитків агентствами    40000шт.

 

 

 

 

2

Реалізація театральних квитків агентствами  15000 шт.

 

 

 

 

3

Реалізація театральних квитків агентствами  10000 шт.

 

 

 

 

4

Реалізація театральних квитків агентствами  10000 шт.

 

 

 

 

5

Реалізація театральних квитків агентствами 5000 шт.

 

 

 

 

  *- заповнюється лише лот, на який подається пропозиція

 Загальна вартість пропозиції (з ПДВ)      ____________ грн. (цифрами та словами)

 

До акцепту нашої конкурсної пропозиції, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього Договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

 Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом  90 кал. днів з дня розкриття конкурсних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

 Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі конкурсні пропозиції згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 10 днів з дня публікації акцепту пропозиції на веб-порталі Уповноваженого органу, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції.

        Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.