Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки

Товари

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

 

 

 

рішенням комітету з конкурсних торгів

 

від 30 грудня 2011 року протокол № 135

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів

 

Рябін Б.Й.

                                                                              

  м.п. 

 

 

 

 

ВІДКРИТІ ТОРГИ

 

 

на закупівлю товарів

 

продукція друкована

 

 

 

 

 

Документація конкурсних торгів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ - 2011

 

I. Загальні положення 

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель». Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом 

2. Інформація про замовника торгів 

  

повне найменування 

Державне підприємство «Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки» 

місцезнаходження 

01001, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 5/15 

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 

Даниленко Олена Петрівна, начальник служби, заступник голови Комітету з конкурсних торгів,  тел./факс (044) 288-31-99, odanylenko@ukr.net

Полозюк Сергій Миколайович, провідний інженер, секретар Комету  з конкурсних торгів, тел./факс (044) 288-31-99, serp1978@gmail.com

3. Інформація про предмет закупівлі 

  

найменування предмета закупівлі 

 Код  22.22.1 Продукція друкована

 

вид предмета закупівлі 

Афіші, листівки, програмки тощо.

Місце поставки

 01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького 5/15.

кількість, обсяг поставки товарів  

441920 од.

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

Лютий – грудень 2012 року  

4. Процедура закупівлі 

Відкриті торги 

5. Недискримінація учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник надає роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомляє письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник продовжує строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомляє про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником протягом трьох робочих днів 

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник забезпечує ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником протягом трьох робочих днів

III. Підготовка  пропозицій конкурсних торгів 

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі з текстом повинні містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:
повне найменування і місцезнаходження замовника;
назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення торгів, номер державного офіційного друкованого видання, у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі, номер оголошення;
повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
маркування: "Не відкривати до 11 год. 30 хв. 02 лютого 2012 року"

Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником, повинна складатися з:

2.1. Пропозиції за формою «Пропозиція конкурсних торгів» згідно Додатку 3  цієї Документації;

2.2. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів згідно п.3 розділу ІІІ.

2.3. Документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (копія документа, що підтверджує повноваження керівника (для юридичних осіб)  чи доручення (або копія) на підпис документів, якщо пропозицію конкурсних торгів підписала інша особа крім керівника).

2.4. Інформації про відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у п.7 Розділу Ш цієї документації.

2.5. Документального підтвердження інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, що підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, а саме:

2.5.1. завірені копії аналогічних договорів у 2011 році на поставку товару, що є предметом закупівлі;

2.5.2. довідка у довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази для поставки товарів, що є  предметом закупівлі;

2.5.3. Копії документів за період:

- баланс за 2011 рік з відміткою органів статистики;

- звіт про фінансові результати за 2011 рік;

- довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами отримана не раніше ніж як за десять днів до дати розкриття;

2.5.4. довідка (завірена копія) податкової інспекції про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) дійсна на момент розкриття конкурсних пропозицій;

2.5.5. копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (для резидентів - платників ПДВ) або свідоцтва про право сплати єдиного податку.

2.5.6. копія Статуту або іншого установчого документу;

2.5.7. копія свідоцтва про державну реєстрацію;

2.5.8. копія довідки ЄДРПОУ;

2.5.9. довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів) – для юридичних осіб;

2.5.10. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

2.5.11. копія паспорта (для фізичних осіб);

2.5.12. копія документа, що підтверджує повноваження керівника  на підпис договору (виписка з протоколу засновників або наказ про призначення,  доручення або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів);

2.5.13. довідка у довільній формі про наявність працівників  відповідної  кваліфікації,  які  мають необхідні знання та досвід

2.6 Проект договору, який враховує вимоги пункту 2 розділу VІ цієї документації підписані Учасником.

2.7 Зразки аналогічної продукції, яку виробляє учасник.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів становить 12000,00 грн. (дванадцять тисяч грн. 00 коп.).

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів може подаватися у вигляді: поруки, гарантії, завдатку, застави або депозиту.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:

закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;
укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

Залежно від виду надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів замовник визначає способи його повернення учаснику процедури закупівлі.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:

відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а у разі здійснення закупівлі підприємством не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок підприємства  

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів

6. Кваліфікаційні критерії до учасників 

Для участі у процедурах закупівель учасники  повинні  мати

кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази (підтверджується довідкою у довільній формі);

- наявність документально  підтвердженого   досвіду   виконання аналогічних договорів;

- наявність фінансової спроможності (підтверджується балансом за 2011 рік та довідкою з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
 

Запропонована учасником друкована продукція має відповідати існуючим міжнародним та національним стандартам для відповідної групи товарів.

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 

Пропозиція подається щодо предмета закупівлі в цілому.

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником
 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів 

IV. Подання та розкриття попередніх та остаточних пропозицій конкурсних торгів 

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

  

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

Особисто або поштою 

місце подання пропозицій конкурсних торгів 

М. Київ, вул. Пушкінська, 17, каб. 68, (вн. тел.40-73)

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 

02 лютого 2012 р., до 11 год. 00 хв.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження письмового запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. 

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

 

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 

М. Київ, вул. Пушкінська, 17, каб. 68.

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

02 лютого 2011 р., о 11 год. 30 хв.

 

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника ціна кожної пропозиції. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

V. Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів і визначення переможця 

1. Розгляд пропозицій конкурсних торгів 

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту  їх  пропозицій  конкурсних  торгів  з  метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник   та   учасники  не  можуть  ініціювати  будь-які переговори з питань внесення  змін  до  змісту  або  ціни  поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовник проводить оцінку  пропозицій  конкурсних  торгів, які не було відхилено згідно з цим Законом.

Замовник  визначає  переможця  торгів  з  числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно  з Законом  (у  кількості  не  менше  двох),  на  основі  критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів

2. Перелік критеріїв та методика їх оцінки для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції конкурсних торгів 

Критеріями оцінки є:     

- ціна.

3. Виправлення арифметичних помилок 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється 

4. Інформація про додаткові умови, необхідні для акцепту пропозицій конкурсних торгів 

Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у  процедурі  закупівлі та відхиляє пропозицію учасника, якщо наступили обставини, передбачені пунктом 1 статті 29 Закону.

Замовник  може  прийняти  рішення  про  відмову  учаснику в участі у процедурі  закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

1) учасник   має заборгованість  із  сплати   податків   і   зборів   (обов'язкових платежів);

2) учасник  не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

Інформація про відхилення  пропозиції  конкурсних  торгів із зазначенням підстави надсилається пропозиція  якого  відхилена,  протягом  трьох  робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

5. Інша інформація 

Документація конкурсних торгів, зміни до неї, роз’яснення  учасникам додатково оприлюднюються на сайті Замовника www.rusdram.com.ua

За підроблення документів учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно з статтею 358 Кримінального Кодексу України.

Витрати Учасника, пов’язані з підготовкою, поданням пропозиції конкурсних торгів та укладанням договору не включаються до ціни пропозиції та не відшкодовуються (в тому числі і в разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

VI. Укладання договору про закупівлю 

1. Терміни укладання договору  

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може буди укладеним раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 

Договір   про  закупівлю  укладається  в  письмовій  формі відповідно до положень Цивільного кодексу України (435-15)   та Господарського кодексу України (436-15) з урахуванням Наказу Мінекономіки від 27.07.2010 № 925 "Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти та Інструкції щодо заповнення Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти".

Форма розрахунків  - безготівкова.

Учасник зобов'язується у 2012 році поставити Замовникові товари: друковану продукцію, далі за текстом - Товари, а Замовник - прийняти і оплатити такі товари.

Найменування номенклатура, асортимент та кількість Товарів зазначені у Специфікації, що підписується Сторонами за їх печатками та є невід’ємною частиною цього Договору з моменту її підписання.

Обсяги закупівлі Товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків та виробничої потреби Замовника

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. 

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 

Забезпечення виконання договору не вимагається

 

 

 

З метою запобігання порушень законодавства в сфері державних закупівель, а також для спрощення вивчення, співставлення та оцінки конкурсних пропозицій, учасники вивчивши Технічне завдання (Додаток 1) повинні у складі своєї пропозиції подати документи що підтверджують їх кваліфікацію (Додаток 2) та заповнити форму пропозиції конкурсних торгів (Додаток 3).

Замовник має право звернутись до Учасника торгів або відповідних установ та організацій з метою підтвердження інформації, поданої у складі пропозиції Учасника.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Технічне завдання

 

Театром протягом 2012 року передбачається закупівля такої друкованої продукції:

 

н/п

 

 

Найменування продукції

 

 

Одиниці виміру

 

 

Кількість за один вихід

 

Кількість виходів на рік

 

Загальна кількість

 

Продукція, що друкується щомісяця

 

 

 

 

1

Афіша репертуарна, 1-ша частина місяця, А1, 4+0, 120 г/м2, макет, папір Виконавця

шт.

 

80

 

12

 

960

2

Афіша репертуарна, 2-га частина місяця, А1, 4+0, 120 г/м2,

 макет, папір Виконавця

шт.

 

80

 

12

 

960

3

  Листівка, А3/2, 1+0, папір офсетний, макет, папір Виконавця

шт.

8000

12

96000

4

 Листівка, А3/2, 4+0, папір 150 г/м2, матовий, макет, папір Виконавця

шт.

6000

12

72000

5

Вкладка, формат 75х200 мм, папір офсетний 80 г/м2, 1+1,

макет,   папір Виконавця

шт.

8000

12

96000

6

Листівка (щомісячний репертуар + анонси спектаклів), А3,

 6 бігів,   папір 90г/м2, 4+1, макет, папір Виконавця

шт.

1000

12

12000

7

Афіша «Сцена під дахом + Нова сцена», А1, 1+0,

папір 150 г/м2, макет, папір Виконавця

шт.

50

12

600

 

Продукція, що друкується  за окремими

 замовленнями протягом року

 

 

 

 

8

Афіша святкова, прем'єрна, А1, 4+0, папір крейдовий

глянцевий 120 гр. макет, папір Виконавця, кольоропроба

А4 формату

шт.

100

10

1000

9

Листівка святкова, прем'єрна, А5, 4+4, папір крейдовий глянцевий 120 гр., макет, папір Виконавця

шт.

5000

10

50000

10

Листівка інформаційна, А5, 4+1, папір крейдовий

  глянцевий 120 гр., макет, папір Виконавця.

шт.

5000

10

50000

 11

Буклет прем’єрний -. розмір 200x200 мм, кріплення - скоба, 32 стор., 4+4, папір крейдовий глянцевий 130 гр. + обкладинка: 4+4, папір крейдовий глянцевий 300 гр. макет, папір Виконавця, кольоропроба  А4 формату

шт.

2000

 

3

 

6000

12

 Програмка-буклет, А5 формат виробу, 12 стор., кріплення скоба, папір крейдовий матовий 170 гр., 4+4, макет, папір Виконавця, кольоропроба  А4 формату

шт.

2000

     

15

 

30000

13

Програмка, А4 формат виробу, 1 стор. 1 біг, папір крейдовий матовий 170 гр., 4+4, макет, папір  Виконавця.

шт.

2000

2

4000

14

Програмка-буклет, А3 формат виробу, 4+4, папір крейдовий глянцевий 170 гр., 2 біга, макет, папір Виконавця, кольоропроба  А4 формату

шт.

2000

 

3

 

6000

15

Програмка-буклет, А3/2 формат виробу, 4+4, папір крейдовий глянцевий 170 гр., 2 біга, макет, папір  Виконавця, кольоропроба  А4 формату

шт.

2000

 

3

 

6000

 

16

 Буклет презентаційний, розмір 200x200 мм, кріплення - біндер, 120 стор., 4+4, папір крейдовий глянцевий 130 гр. + обкладинка: 4+4, папір крейдовий глянцевий 300 гр. макет, папір Виконавця, кольоропроба  А4 формату

шт.

2000

 

2

 

6000

17

Буклет, А5 формат виробу, кріплення - біндер, 68 стор., 4+4, папір крейдовий глянцевий 170 гр. + обкладинка: 4+4, папір крейдовий глянцевий 300 гр. макет, папір  Виконавця, кольоропроба  А4 формату

шт..

2000

 

2

 

4000

18

Телефонний театральний довідник, А6 формат виробу, обкладинка дизайнерський картон + тиснення бронзою, кріплення - скоба, внутрішні листи 10шт., папір 80 гр., 1 + 1 макет, папір  Виконавця.

шт.

400

 

1

 

400

 

Ціни мають бути зазначені з урахуванням витрат на створення і виготовлення відповідного виробу, доставки товару за адресою замовника, а також податків, зборів та обов’язкових платежів що сплачуються або мають бути сплачені.

 

Остаточно виводиться ціна за одиницю товару, що зазначена у цьому технічному завданні, а також усієї пропозиції в цілому.

 

 
 
Додаток 2

                                                                                                                     

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ

І. Відомості про суб’єкта господарювання, що виявив бажання взяти участь у торгах і подає тендерну пропозицію.

1. Повна назва учасника.

2. Юридична та фактична адреса, телефон, факс, електронна адреса (за наявності), банківські реквізити.

3. Відомості про керівництво (ім’я по-батькові, посада, контактний телефон, електронна пошта).

4. Загальні відомості: форма власності та юридичний статус.

ІІ. Статус та повноваження посадових або інших осіб.

1. Копія документа про державну реєстрацію учасника.

2. Копії відповідних ліцензій або дозволів на провадження відповідної діяльності у випадках, передбачених законодавством України.

3. Відомості про осіб (ім’я по-батькові, посада, контактний телефон), уповноважених представляти інтереси підрядника та які мають право підписувати юридичні документи щодо виконання зобов’язань за результатами торгів.

4.Копія статуту чи іншого установчого документу, змін до нього.

ІІІ. Фінансове становище учасника

1. Довідка (завірена копію) ДПА про відсутність заборгованості по платежах до бюджету, чинну на дату розкриття пропозицій.

2.  Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (для резидентів - платників ПДВ) або свідоцтва про право сплати єдиного податку (для юр. осіб) або свідоцтва про сплату єдиного податку (для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 

Претендент ______________________________________________

        ( повна назва, код ЄДРПОУ, адреса)

 

повністю ознайомився і погоджуюсь з умовами конкурсних торгів та документацією конкурсних торгів. Направляю вам необхідні документи для участі у торгах на закупівлю продукції друкованої.

У разі прийняття нашої пропозиції всі умови документації конкурсних торгів будуть виконані у повному обсязі.

            Дана пропозиція дійсна до _________

            Контактна особа _________________

На виконання зазначеного вище, вивчивши документацію конкурсних торгів, ми уповноважені підписувати Договір, маємо можливість та згодні виконати постачання продукції друкованої іншої ДП «НАТРД ім. Лесі Українки» протягом 2012 р., з урахуванням податків і зборів, передбачених законодавством України, в т.ч. ПДВ 20%

Найменування товару

Одиниці виміру

Кількість

Ціна за одиницю, грн., з ПДВ

Загальна вартість, грн., з ПДВ

У тому числі:

 

 

 

 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

на загальну суму ......................................................(суму цифрами та прописом).

Якщо наша пропозиція буде акцептованою, ми візьмемо на себе зобов’язання розпочати виконання Договору через ______ днів з дати одержання розпорядження Замовника і виконати всі умови, передбачені Договором.

Ми будемо дотримуватись умов цієї пропозиції протягом 120 днів з дати розкриття торгів, встановленої вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептованою вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

До часу підписання офіційного Договору, наша пропозиція з вашим письмовим акцептом будуть вважатися такими, що мають силу Договору між нами.

Ми згодні з умовами, що Ви не зобов’язані акцептувати пропозицію за найнижчою ціною чи будь-якими іншими умовами і маєте право на свій розсуд прийняти або відхилити будь-яку або всі пропозиції конкурсних торгів.

 

 

 

                                   ...........................................................(підпис)                                            

                                     

                                                                                                 МП