Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки

Товари

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

 

 

 

рішенням Комітету з конкурсних торгів

 

від  10 травня  2012 року протокол № 42

 

 

 

Голова Комітету з конкурсних торгів

 

Рябін Б.Й.

                                                                        м.п. 

 

 

ВІДКРИТІ ТОРГИ

 

 

на закупівлю товарів

 

апаратура передавальна радіомовлення, телебачення та радіозв'язку, код 32.20.11

(цифрова мікшерна консоль, 1 штука)

 

Документація конкурсних торгів

 

 

 

КИЇВ - 2012

 

 

I. Загальні положення 

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель». Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом 

2. Інформація про замовника торгів 

  

повне найменування 

Державне підприємство «Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки» 

місцезнаходження 

01001, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 5/15 

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 

Даниленко Олена Петрівна, начальник служби, заступник голови Комітету з конкурсних торгів,  тел./факс (044) 288-31-99, odanylenko@ukr.net;

Полозюк Сергій Миколайович, провідний інженер, секретар Комітету з конкурсних торгів, тел./факс (044) 288-31-99, serp1978@gmail.com

3. Інформація про предмет закупівлі 

  

найменування предмета закупівлі 

Апаратура передавальна радіомовлення, телебачення та радіозв'язку, код 32.20.11

вид предмета закупівлі 

 Цифрова мікшерна консоль

Місце поставки

 01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького 5/15.

кількість, обсяг поставки товарів  

Цифрова мікшерна консоль – 1 шт.

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

Серпень  – грудень 2012 року

4. Процедура закупівлі 

Відкриті торги 

5. Недискримінація учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 

   7.1.  Під час проведення процедури закупівлі всі документи, що готуються Замовником, викладаються українською мовою.

   7.2. Документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів та готуються безпосередньо Учасником, складаються українською мовою.

    7.3. Документи (оригінали, або їх копії, завірені Учасником), які було видано іншими установами (організаціями, підприємствами) іноземною мовою, можуть бути надані Учасником у складі Пропозиції лише з автентичним перекладом на українську мову. Переклад вищезазначених документів може бути зроблений як самим Учасником, так і спеціалізованим центром перекладів. Переклад, зроблений спеціалізованим центром перекладів, має бути завірений відбитком печатки та підписом Уповноваженої особи цього центру. Переклад, зроблений Учасником, завіряється Учасником відповідно до вимог цієї документації.

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник надає роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомляє письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник продовжує строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомляє про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі виправлення технічних помилок у документації конкурсних торгів, які не впливають на якість підготовки пропозицій учасників, строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів може не продовжуватись.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником протягом трьох робочих днів. 

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник забезпечує ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником протягом трьох робочих днів

III. Підготовка  пропозицій конкурсних торгів 

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* Вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 

1.1. Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи Учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою, у запечатаному конверті. 

1.2. Пропозиція конкурсних торгів повинна мати нумерацію сторінок (починаючи з першої) та реєстр наданих документів (перша сторінка пропозиції) із зазначенням номерів відповідних сторінок.

1.3. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

1.4. Учасники подають свої пропозиції по предмету закупівлі відповідно до Технічного завдання  (Додаток 1 цієї документації).

1.5. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів, що готуються безпосередньо Учасником, повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

1.6. Копії документів, які подаються Учасником у складі конкурсної Пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів Замовника, мають бути завірені Уповноваженою посадовою особою Учасника відповідно до вимог чинного законодавства, а саме: мати напис «згідно з оригіналом», дату, посаду особи, що має право завіряти копії документів, підпис вищезазначеної особи та печатку Учасника*.

1.7. У складі конкурсної пропозиції Учасник подає документ, що підтверджує право посадової особи Учасника (або його представника) завіряти копії документів Учасника, які подаються Учасником у складі конкурсної пропозиції. Повноваження щодо підпису документів Пропозиції конкурсних торгів Учасника процедури закупівлі підтверджується копією Статуту Учасника, оригіналом (або копією) виписки з протоколу засновників, копією наказу про призначення, або надання права підписувати документи Учасника або оригіналом довіреності (доручення).

1.8. Сторінки пропозиції у вигляді оригіналів чи нотаріально завірених копій документів, виданих Учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами), що являються складовими частинами конкурсної пропозиції Учасника, повинні бути пронумеровані відповідно до реєстру конкурсної пропозиції Учасника. Підпис уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки Учасника на цих документах ставити не потрібно.

       1.9. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підпи­сують пропозицію та підтверджуються печаткою. Відповідаль­ність за помилки друку у документах, надісланих до комітету з конкурсних торгів та підписаних відповідним чином, несе Учасник.

1.10. Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки та підпис Учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено: повне найменування та місцезнаходження Замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) Учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер), електронна адреса, номери контактних телефонів; маркування: «Не відкривати до 25 червня 2012 р.»

     1.11. Пропозиції повинні бути подані Учасником за адресою та не пізніше часу та дати, зазначених в Оголошенні про проведення конкурсних торгів та документації конкурсних торгів Замовника.

Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником, повинна складатися з:

2.1. Реєстру (Змісту) (перша сторінка Пропозиції із зазначенням сторінок, що відповідають місцезнаходженню документів у Пропозиції)

2.2. Пропозиції за формою «Пропозиція конкурсних торгів» відповідно Додатку 2 до  цієї документації.

2.3. Документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів згідно п.3 розділу ІІІ.

2.4 Документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (копія документа, що підтверджує повноваження керівника (для юридичних осіб)  або доручення на підпис документів, якщо пропозицію конкурсних торгів підписала інша особа крім керівника).

2.5. Інформацію про технічні, якісні характеристики предмета закупівлі, що підтверджує відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у п.7 Розділу ІІІ цієї документації та технічним завданням цієї Документації (додаток 1).

2.5. Документального підтвердження інформації про відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, що підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі  відповідно п. 6 розділу  ІІІ цієї документації та додатку № 3 до цієї документації .

2.6. Листа довільної форми, що підтверджує згоду Учасника з  Істотними умовами Договору Замовника, який враховує вимоги пункту 2 розділу VІ цієї документації, підписаний уповноваженою посадовою особою Учасника процедури закупівлі з відбитком  печатки*

2.7. Інших документів, зазначених у цій документації та додатках до неї.         

        Документи, що не передбачені законодавством для Учасників процедури закупівлі, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

         Про документи, подання яких Учасником у складі пропозиції конкурсних торгів вимагається Замовником відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів, Учасник повинен зазначити у довідці, поданій в довільній формі, з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України, в складі своєї пропозиції конкурсних торгів, якщо подання цих документів не передбачено чинним законодавством для такого Учасника.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів становить:

-   12000  грн.;

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів може подаватися у вигляді: поруки*, гарантії, завдатку*, застави або депозиту.

*- додатково узгоджується з Замовником

Строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів складає не менше 120 днів.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 робочих днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів за письмовим запитом учасника у разі:

- закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;
укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

- відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

- закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

Залежно від виду надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів замовник визначає способи його повернення учаснику процедури закупівлі.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:

- відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

- непідписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а у разі здійснення закупівлі підприємством не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок підприємства  

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів

6. Кваліфікаційні критерії до учасників 

Для участі у процедурі закупівлі учасники  повинні  задовольнити кваліфікаційні вимоги Замовника, які відповідають таким критеріям (повний перелік документів, наведений у Додатку 3):

-    наявність обладнання і матеріально-технічної бази Учасника (довідка про наявність власних сервісних центрів, які надають гарантійне та післягарантійне обслуговування обладнання, що є  предметом закупівлі). У разі відсутності власних сервісних центрів, враховується наявність в Україні сервісних центрів, які обслуговують обладнання, що пропонується (підтверджується довідкою у довільній формі);

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають відповідні знання та досвід;

- наявність документально  підтвердженого   досвіду   виконання аналогічних договорів (довідка про постачання товарів, аналогічних тим, що є предметом закупівлі із зазначенням покупців та їх контактних осіб, або завірені копії договорів на постачання товарів, аналогічних тим, що є предметом закупівлі);

- наявність фінансової спроможності (підтверджується балансом за  2011 рік, звітом про фінансовий результат за 2011 рік, звітом про рух грошових коштів за 2011 рік, довідкою з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

У разі отримання достовірної інформації про невідповідність Учасника вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого Учасника.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
 

Учасники процедури конкурсних торгів повинні надати в складі Пропозицій конкурсних торгів документи (довідку), які підтверджують відповідність Пропозиції конкурсних торгів Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону та  Додатку 1 документації.

Запропоноване учасником обладнання має відповідати існуючим міжнародним та національним стандартам для відповідної групи товарів.

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 

Учасники подають свої пропозиції по предмету закупівлі в цілому відповідно до Технічного завдання (Додаток 1).

 

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником
 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів 

IV. Подання та розкриття попередніх та остаточних пропозицій конкурсних торгів 

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

  

спосіб подання пропози-цій конкурсних торгів 

Особисто або поштою 

місце подання пропозицій конкурсних торгів 

м. Київ, вул. Пушкінська, 17, каб. 68, (вн. тел.: 40-73)

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 

25 червня 2012 р., до 11 год. 00 хв.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження письмового запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. 

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

 

місце  розкриття пропозицій конкурсних торгів 

 місце розкриття: м. Київ, вул. Пушкінська, 17, каб. 53

 

 дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

дата та час розкриття: 25 червня 2011 р., об 11 год. 30 хв.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за встановленою формою.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

 1. Перелік критеріїв та методика їх оцінки для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції конкурсних торгів 

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту  їх  пропозицій  конкурсних  торгів  з  метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник   та   учасники  не  можуть  ініціювати  будь-які переговори з питань внесення  змін  до  змісту  або  ціни  поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовник проводить оцінку  пропозицій  конкурсних  торгів, які не було відхилено згідно з Законом та визначає  переможця  торгів  з  числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно  з Законом  (у  кількості  не  менше  двох),  на  основі  критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів в терміни, обумовлені п. 9 ст. 28 Закону.

Критерієм оцінки є ціна.

При визначенні найбільш економічно-вигідної пропозиції (мінімальна ціна) оцінка пропозицій  буде здійснюватись з урахуванням чинних вимог Податкового кодексу України. Переможцем обирається Учасник, пропозиція якого має найменшу ціну. За інших однакових умов буде враховуватись інформація щодо гарантійного та післягарантійного обслуговування і строків поставки.

   У випадку рівних показників Переможець визначається шляхом голосування членів комітету конкурсних торгів простою більшістю голосів, за участю у голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету конкурсних торгів.

2. Виправлення арифметичних помилок 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється 

3. Інша інформація

Документація конкурсних торгів, зміни до неї, роз’яснення  учасникам додатково оприлюднюються на сайті Замовника www.rusdram.com.ua

3.1. За підробку документів Учасник торгів несе кримінальну відповідальність передбачену Кримінальним Кодексом України.

3.3. Замовник має право звернутись до Учасника торгів або відповідних установ та організацій з метою підтвердження інформації, поданої у складі пропозиції Учасника.

3.4. Витрати Учасника, пов’язані з підготовкою, поданням пропозиції конкурсних торгів та укладанням Договору не включаються до ціни пропозиції та не відшкодовуються (в тому числі і в разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

3.5. Документи, що не передбачені законодавством та умовами документації конкурсних торгів для Учасників, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

3.6. Всі документи (крім тих, що не мають терміну дії відповідно чинного законодавства України), що подаються Учасником у складі пропозиції конкурсних торгів, мають бути чинними на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів.

4. Відхилення  пропозицій конкурсних торгів 

Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у  процедурі  закупівлі та відхиляє пропозицію учасника, якщо наступили обставини, передбачені пунктом 1 статті 29 Закону.

Замовник  може  прийняти  рішення  про  відмову  учаснику в участі у процедурі  закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

1) учасник   має заборгованість  із  сплати   податків   і   зборів   (обов'язкових платежів);

2) учасник  не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

Інформація про відхилення  пропозиції  конкурсних  торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція  якого  відхилена,  протягом  трьох  робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

5. Відміна Замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 

Замовник відміняє торги у разі:

5.1.  відсутності подальшої потреби у закупівлі робіт;

5.2. неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

5.3.   виявлення факту змови Учасників;

5.4. порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

5.5.  подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

5.6. відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

5.7. якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох Учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

5.7. ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі;

5.8. здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається Замовником Уповноваженому органу та усім Учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття Замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. 

VI. Укладання договору про закупівлю 

1. Терміни укладання договору  

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може буди укладеним раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 

Договір   про  закупівлю  укладається  в  письмовій  формі відповідно до положень Цивільного кодексу України (435-15), Господарського кодексу України (436-15) з урахуванням Наказу Мінекономіки від 27.07.2010 № 925 "Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти та Інструкції щодо заповнення Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти" та постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 р. № 1404 (зі змінами) «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» .

Форма розрахунків  - безготівкова.

2.1.Істотні умови Договору мають відповідати ст. 40 та 41 Закону, у тому числі таким умовам:

2.1.1.  Учасник повинен поставити Замовнику Товари, якість яких відповідає умовам відповідних міжнародних стандартів, загальним технічним вимогам (ДСТУ та ТУ на відповідні товари згідно товаросупровідних документів) та іншу технічну документацію на Товар, викладеними українською (російською) мовами.

У випадку поставки Товарів, якість яких не відповідає умовам цього Договору, або ненадання при поставці Товарів усіх необхідних товаросупровідних документів, та технічної документації виробника, Замовник має право відмовитися від приймання таких Товарів, а їх поставка не буде зарахована у виконання цього Договору.

2.1.2. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

2.1.3. У разі затримки надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника, оплату за поставлений Товар Замовник здійснює протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту надходження коштів на його поточний рахунок.

2.1.4. Кінцевий термін поставки Товарів -  до 28 грудня 2012 року.

2.1.5. Місце поставки Товарів -  склад Замовника за адресою м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 5/15. Доставка Товару до місця поставки проводиться силами та засобами Учасника за його рахунок.

 

2. Істотні умови Договору Учасника, що надаються у складі конкурсної пропозиції, не повинні відрізнятися від змісту  пункту 2 розділу VI Укладання договору про закупівлю  цієї документації конкурсних торгів та Пропозиції конкурсних торгів Учасника.

 2.4.  У складі пропозиції конкурсних торгів Учасником надається Лист, складений у довільній формі, що підтверджує згоду Учасника з  Істотними умовами Договору Замовника.

2.5. Учасник попереджається, якщо Істотні умови Договору, що подаються Учасником будуть суперечити Істотнім умовам Договору Замовника, це призведе до відхилення його пропозиції, як такої, що не відповідає вимогам Замовника.   

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. 

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 

Не вимагається

 

 

З метою запобігання порушень законодавства в сфері державних закупівель, а також для спрощення вивчення, співставлення та оцінки конкурсних пропозицій, учасники вивчивши Технічне завдання (Додаток 1) повинні у складі своєї пропозиції конкурсних торгів подати заповнену форму пропозиції конкурсних торгів згідно з додатком 2 та документи що підтверджують їх кваліфікацію (п. 2 розділу ІІІ цієї документації, Додаток 3).

Замовник має право звернутись до Учасника торгів або відповідних установ та організацій з метою підтвердження інформації, поданої у складі пропозиції Учасника.

 

 

 

Додаток 1

 Технічне завдання

 

В терміни, обумовлені договором, але не пізніше 28 грудня 2012 року, переможець торгів на закупівлю цифрової мікшерної консолі (апаратура передавальна радіомовлення, телебачення та радіозв'язку, код 32.20.11) має передати у власність Театру цифрову мікшерську консоль типу Soundcraft Vi4 (або еквівалент),  яка б відповідала наступним вимогам:

 

Виробничі можливості консолі:

Входи: 24 - вхідні моторизовані фейдери, контролюють до 72 входів.

Вхідні фейдери можуть контролювати всі 32 вихідних групи/аукси/матриці.

Виходи: 8 вихідних фейдерів, 4 мастер фейдери, 16 вихідних потенціометрів, можуть контролювати VCA групи.

Вхідні та вихідні фейдери мають функційну кольорову підсвітку.

Процесорні функції:

Входи:  Аналоговий gain, цифровий trim (+/- 18дБ), Delay (0-100мсек), HPF, LPF фільтри, 4 смуговий параметричний еквалайзер, компресор, лімітер, Gate або De-esser.

Виходи: HPF фільтр, 4 смуговий параметричний еквалайзер, компресор, лімітер, Delay (0-1сек), 35 x BSS 1/3 окт графічні еквалайзери, 8 x Lexicon Multi FX процесори, наявність бібліотеки пресетів динамічної обробки та ефектів для різних жанрів застосування.

без стейджбокса і без локального река

 

Звертаємо вашу увагу, на те що метою придбання вказаного обладнання є дублювання на випадок поломки консолі в існуючому мікшерному пульті  Soundcraft Vi4, тобто еквівалентне обладнання повинно забезпечувати роботу вищенаведеного мікшерського пульту Театру.

 

 

Додаток 2

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Претендент ______________________________________________

        ( повна назва, код ЄДРПОУ, адреса)

 повністю ознайомився і погоджуюсь з умовами конкурсних торгів та документацією конкурсних торгів. Направляю вам необхідні документи для участі у торгах на закупівлю апаратури передавальної радіомовлення, телебачення та радіозв'язку, код 32.20.11 (цифрова мікшерна консоль, 1 штука)

 У разі прийняття нашої пропозиції всі умови документації конкурсних торгів будуть виконані у повному обсязі.

            Дана пропозиція дійсна до _________

            Контактна особа _________________

На виконання зазначеного вище, вивчивши документацію конкурсних торгів, ми уповноважені підписувати Договір, маємо можливість та згодні виконати постачання апаратури передавальної радіомовлення, телебачення та радіозв'язку, код 32.20.11 (цифрова мікшерна консоль, 1 штука) ДП «НАТРД ім. Лесі Українки» до кінця 2012 р., з урахуванням податків і зборів, передбачених законодавством України, в т.ч. ПДВ 20%

 

Найменування товару

Одиниці виміру

Кількість

Загальна вартість, з ПДВ, грн.

 

шт.

1

 

на загальну суму ......................................................(сума цифрами та прописом).

Якщо наша пропозиція буде акцептованою, ми візьмемо на себе зобов’язання розпочати виконання Договору через ______ днів з дати одержання розпорядження Замовника і виконати всі умови, передбачені Договором.

Строк  поставки обладнання складе ______ календарних днів від дати укладання договору.

Ми будемо дотримуватись умов цієї пропозиції протягом 120 днів з дати розкриття торгів, встановленої вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептованою вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

До часу підписання офіційного Договору, наша пропозиція з вашим письмовим акцептом будуть вважатися такими, що мають силу Договору між нами.

Ми згодні з умовами, що Ви не зобов’язані акцептувати пропозицію за найнижчою ціною чи будь-якими іншими умовами і маєте право на свій розсуд прийняти або відхилити будь-яку або всі пропозиції конкурсних торгів.

  

                                   ...........................................................(підпис)                                            

                                     

                                                                                                 МП

 

 

 

Додаток 3

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

 

Кваліфікаційні критерії та вимоги, встановлені Замовником відповідно до статті 16 Закону

Перелік документів та інформації, необхідні для оцінки відповідності Учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

1.1. Довідка, складена у довільній формі, про наявність у Учасника обладнання та матеріально-технічної бази необхідних для виконання договору.

1.2. Довідка про наявність власних сервісних центрів, які надають гарантійне та післягарантійне обслуговування обладнання, що є  предметом закупівлі. У разі відсутності власних сервісних центрів, враховується наявність в Україні сервісних центрів, які обслуговують обладнання, що пропонується (підтверджується довідкою у довільній формі).

2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

2.1. Відомості про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід , що будуть залучені до виконання Договору.

2.2.   Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про Учасника (сторінка Пропозиції Учасника, яка має бути в Пропозиції Учасника наступною за Реєстром)

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, електронна пошта, телефон, факс);

б) керівництво (посада, ПІБ, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

г) дані щодо обслуговуючого банку та рахунків Учасника;

д) відомості про осіб (ПІБ, посада, контактний телефон), уповноважених представляти інтереси Учасника та які мають право підписувати юридичні документи щодо виконання  зобов’язань за результатами торгів.

є)  відомості про особу (ПІБ, посада, посилання на сторінку відповідно п. 1.7. розділу ІІІ цієї документації), що завіряє копії документів Пропозиції Учасника

3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів

3.1.   Відомості про виконання аналогічних договорів протягом 2010 – 2011 р. р. щодо предмету закупівлі із зазначенням контактних осіб Замовників та їх тел.

3.2. Або копії аналогічних договорів, завірені Учасником (не менше 2-х).

4. Наявність фінансової спроможності

4.1. Копія балансу за 2011 р. з відміткою органу статистики про прийняття документів, завірена Учасником;

4.2. Копія звіту  про фінансові результати за 2011 р.  з відміткою органу статистики про прийняття документів, завірена Учасником;

4.3. Копія звіту про рух грошових коштів за 2011 р.  з відміткою органу статистики про прийняття документів, завірена Учасником;

4.4. У разі подання Учасником фінансової звітності, зазначеної у п. п. 4.1.-4.3., органам статистики в електронному вигляді Учасником надається у складі пропозиції конкурсних торгів копія квитанції про її прийняття, завірена Учасником;

4.6. Довідки з обслуговуючого банку (щодо якого зазначено у Довідці відповідно  до п. 2.2. Додатку 3 до  цієї документації)  про відсутність заборгованості за кредитами, отримана не раніше червня 2012 р..

 

Документи  для підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови Учаснику в участі у процедурі закупівлі на підставі частин 1 та 2 статті 17 Закону

 

Підстава для відмови Учаснику у участі в процедурі закупівлі

Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження відсутності підстави для відмови Учаснику в участі у процедурі закупівлі

5. Учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення

5.1. Довідка, складена у довільній формі про те, що Посадову особу (керівника) Учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

6. Фізична особа, яка є Учас-ником,  була засуджена за злочин, пов'язаний з пору-шенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку

6.1. Довідка, складена у довільній формі про те, що Фізичну особу, яка є Учасником, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

 

7. Службова (посадова) особа Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку

7.1. Довідка, складена у довільній формі про те, що службову (посадову) особу Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

 

8. Учасник  визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього  відкрита ліквідаційна процедура.

8.1. Довідка (оригінал чи завірена копія) про те, що Учасник не визнаний у встановленому порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, видана  уповноваженою установою відповідно чинного законодавства України не раніше травня 2012 р.

9. Учасник має заборгованість  із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

9.1. Оригінал або нотаріально завірена Довідка з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету дійсну на день розкриття пропозиції.

9.2. Копія довідки про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП)

9.3. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податків ІПН (для юридичних осіб - платників ПДВ) або копія свідоцтва про сплату єдиного податку.

У разі відсутності відповідних документів Учасник надає інший документ, який підтверджує сплату податків і зборів (обов`язкових платежів) згідно з вимогами чинного законодавства.

10. Учасник не проваджує підприємницьку діяльність відповідно до положень свого статуту.

 

 10.1.  Копію Статуту або іншого установчого документу, завірена Учасником.

 10.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію завірені Учасником, або  Витягу з ЄДРПОУ (оригінал).

 10.3. Копія довідки ЄДРПОУ, завірена Учасником.

11. Учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення Договору про закупівлю

11.1. Документ, що підтверджує повноваження керівника Учасника процедури закупівлі щодо підпису Договору про закупівлю (завірена копія виписки з протоколу засновників або наказу про призначення,  доручення або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів).

11.2. Оригінал або завірена копія доручення (довіреності) на право укладання Договору про закупівлю (у разі, якщо Договір про закупівлю підписується не керівником Учасника).

          Документи, що не передбачені законодавством для Учасників процедури закупівлі, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

         Про документи, подання яких Учасником у складі пропозиції конкурсних торгів вимагає Замовник відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів, Учасник повинен зазначити у довідці, поданій в довільній формі, з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України, в складі своєї пропозиції конкурсних торгів, якщо подання цих документів не передбачено чинним законодавством для такого Учасника.

         Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.